Om Frøslev

Frøslev By – landsbyen på Stevns.

Her vil følge en beskrivelse af byen og lidt historie

Frøslev er beliggende i et ungt morænelandskab dannet efter stenalderen.
På den svagt bølgende moræneoverflade, der sænker sig i nordvestlig retning, er landsbyen placeret. Mod vest er Slågårdsskov beliggende og nord for landsbyen løber Ellebæk.
Hovedgaden Frøslev Bygade slynger sig i landskabet fra syd mod nord og ligger plant i det svagt bølgende terræn.
Mod øst stiger sidegaderne mærkbart op til et mindre plateau og afsluttes med 2 store gårdanlæg.
til en af disse sidegader i landsbyens nordlige ende er kirken placeret på en tydelig forhøjning i landskabet.
Umiddelbart syd for kirken ligger et gammelt voldsted ligeledes hævet over selve landsbyens beliggenhed.
Landsbyen kan karakteriseres som en slynget Vejby, hvor bebyggelsen følger det slyngede vejforløb med en tendens til koncentration af bebyggelse i smågrupper omkring flere kortere gadeudvidelser, der udgår fra hovedgade i mindre forgreninger, der ofte ender med små gårdklynger.
Ved disse forgreninger gives ofte plads til byens gadekær, hvilket er tilfældet i Frøslev.
Landsbyens slyngede vejnet er fint bevaret og de tilbageblevende gårde har tilsyneladende bevaret deres placering i landsbyen..
Landsbyens hoved struktur er karakteriseret af det fine slynget vejnet og den til tider næsten sammenbyggede bebyggelse, der ligger her ud til. Den tætte bebyggelse brydes fint af en mindre grønning, der ligger ud til Frøslev Bygade og Bøgeskovsvej. Her ligger landsbyens næsten rektangulære og langstrakte gadekær, som danner et fint åndehul i landsbyen.
Som helhed udgør vores landsby med dens forgrenede vejsystem og koncentrerede bebyggelse med den markante træbeplantning et smuk, sammenhængende bebyggelsesmønster med en fin variation, der danner et værdifuldt og homogent landsbymiljø.
Landskabeligt har kirken en dominerende rolle i landsbyen. Men dens placering i landsbyen væk fra bygaden for enden af Kirkevangen, bevirker at den ikke dominerer landsbybilledet.
Det gamle voldsted syd for kirken er knapt at ane gennem et uskønt hegn og en meget tæt og uplejet beplantning. Adgangen til landsbyens fra nord markeres meget smukt af gårdene Daltoft og Engholm sammen med en tæt beplantning langs vejen.
Mod syd flyder landsbyen mere ud i det åbne land, hvor Bygadens ensidige småbebyggelse mod øst danner “afslutningen”.
Landsbyen har flere fine huse og en gammel smedje, som stadig er genkendelig med dens høje skorsten og smedejernsvinduer.’
Fra Bygaden er der flere fine kig til bebyggelserne langs vejens småforgreninger mod vest og øst

Historie
Frøslev er kendt siden 1291 som Fræslef og siden i 1325 som Frøslef. Ved folketællingen i 1787 var der 28 gårde og 315 indbyggere i landsbyen.
landsbyen blev udskiftet før 1805, hvorefter mange gårde flyttede ud på deres jordlodder.
I 1901 fik byen en skole, som ligger ved Kirkevangen i den nordlige ende af byen.

 

Vi søger i øjeblikket personer der har billeder, litteratur eller historie omkring Frøslev By, det gælder bygninger, personer.m.v